Opis zajęć

GEOGRAFIA – OBSERWUJEMY ŚWIAT WOKÓŁ NAS

Zajęcia odbywają się na Kampusie 600-lecia Odnowienia UJ w Pychowicach przy ulicy Gronostajowej 7, w pracowni komputerowej Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Uczniowie mają dostęp do laboratoriów w tym gleboznawczego, geomorfologicznego, chemicznego, poznają także teren w otoczeniu Kampusu. Każdemu wykładowi towarzyszy pokaz slajdów i specjalnie przygotowany materiał do ćwiczeń on-line. Podczas zajęć organizowana jest wycieczka integrująca wiedzę o Krakowie pt. „Kamienny Kraków” oraz wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ.

Tematyka zajęć:

• Kraków – obserwacje bezpośrednie i monitoring elementów środowiska geograficznego.
• Eksploracja Kosmosu – najnowsze odkrycia.
• Ziemia w Układzie Słonecznym. Konsekwencje ruchów Ziemi.
• Badania paleogeograficzne – ewolucja Ziemi. Rozpoznajemy minerały i skały.
• Czynniki kształtujące powierzchnię Ziemi. Wulkanizm i plutonizm.
• Rzeźba denudacyjna, fluwialna, glacjalna, eoliczna, krasowa i litoralna.
• Zasoby gleb na Ziemi. Strefy i piętra roślinne.
• Występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych. Strefy klimatyczne Ziemi.
• Obieg wody w przyrodzie. Zasoby wodne Ziemi.
• Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego Polski.
• Klęski naturalne i antropogeniczne w przyrodzie. Zasady zrównoważonego rozwoju.
• Wskaźniki rozwoju społeczno-gospodarczego państw na świecie.
• Ludność – rozmieszczenie, struktura wieku i płci, migracje.
• Globalne i lokalne problemy rolnictwa.
• Elektroenergetyka a zrównoważony rozwój.
• Problemy transportu w mieście i na wsi.
• Lokalizacja działalności człowieka w przestrzeni geograficznej.
• System planowanie przestrzennego w Polsce.
• Problematyka MAUP w badaniach geograficznych.

 

INFORMACJA:

Wysokość składki rocznej na Radę Rodziców Centrum Młodzieży (potrzeby pracowni/materiały dydaktyczne/realizacja programu) – 190 zł